מומלצים

הנהרה לגבי ה"היסטוריוֹת" בפוסטים הקשורים בחפּא Clarification regarding the "histories" in posts related to Chapa

מכיוון שמאז שחזרתי לכתוב בבלוג, אני מקדיש כמעט את כל הפוסטים לנושא של חפּא והידע האקס-פלנטרי שלו, ונראה לי שכך זה הולך להיות גם בהמשך, אני חש צורך להנהיר דברים שאולי לא ברורים, בוודאי לקוראים חדשים, לגבי ההיסטוריות, או ה'נאראטיבים' המיוצגים בפוסטים.

בעיקרון, יש שלוש "היסטוריוֹת" שפוסטים הקשורים בחפּא יכולים להיות שייכים לאחת מהן.

ההיסטוריה הרשמית של חפא

ההיסטוריה האלטרנטיבית של חפא והחבורה הראשונה

ההיסטוריה ה'אקטואלית' של חפא וכל הקשורים בו על כדור הארץ

ההיסטוריה הרשמית של חפא מתייחסת לדברים שקרו לחפא בשנים 1962-1977, בהן שהה מחוץ לכדור הארץ, מחטיפתו דרך לימודיו בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, השתתפותו במלחמות הקוסמיות ועד לחזרתו, הנדירה, לכדור הארץ. חפא הוא המקור וכל הדברים המסופרים קרו באמת, לפחות על פי טענתו, שאני, מאמין בה. לא הכל סיפרתי ויש דברים שלא קיבלתי את רשותו לספר. פוסטים מהסוג הזה כתבתי בעיקר בשנת 2005, היום הופיע פוסט חדש מהסוגה הזאת, ובימים הבאים יופיעו שניים נוספים.

ההיסטוריה האלטרנטיבית – כל מה שהיה (אולי) וקרה (כמעט) לחפא, לחבורה הראשונה ("חבורת המחץ") ולי, בשנים 1977-1995, בזמן מקביל, זמן "אפשר" של הזמן ה"אמיתי". שום דבר מזה לא קרה "באמת". לא עזבתי בעקבות חפא את כדור הארץ, אף אחד מהחבורה לא עשה זאת ב"מציאות" (חוץ מסטולי הגנוב). גם לא פגשתי את חבריו החיצוניים של חפא, ה"כחול", ה"מתורגמן" ואחרים, בכל מה שכתבתי עליהם הסתמכתי על תיאוריו של חפא ועל הדמיון שלי. גם לא הייתי עד לשלטון ישיר של אופל גלקטי על כדור הארץ, כן ראיתי דברים שיכולים להתחבר אליו ולהיות כמוהו, גם בלי המימד הגלקטי. כמובן ששילבתי בסיפורים מידע שקיבלתי מחפא והשתמשתי בו באישורו, למשל דברים הקשורים בצורות קהילתיות בחלל, כללים הקשורים בלוחמה קוסמית, טיסה מהירה בחלל, "סיפורים מעומק היקום" ועוד. את רוב הפוסטים של ההסטוריה האלטרנטיבית כתבתי בשתי סדרות בין 2005-2008. בשנה האחרונה הוספתי עוד שני פוסטים כדי לסיים את ה"סאגה" הזאת לבינתיים.

ההסטוריה האקטואלית מספרת על שנות היכרותי עם חפא מאז הגיע ב1977 ועד עזיבתו, האחרונה לבינתיים, ב2008, ומתארת את הידע שניסה להעביר לאנשים בכדור הארץ. את הפוסטים האלה התחלתי לכתוב ב2008, כמה חודשים לפני שחפא עזב. הדברים שבפוסטים האלה חלקם סוגננו, או עברו טשטוש הכרחי של מקומות ודמויות, אבל בעיקרם, הם דברים שקרו. עדיין לא את הכל סיפרתי, לא את הכל קיבלתי רשות לספר. נגעתי גם ואני מתכוון לגעת עוד, בדברים שהתרחשו אחרי עזיבתו של חפא בקרב האנשים שפגשו אותו, שמעו את הרצאותיו והיו תלמידיו. אני שואף למצוא דרך לאמת את הידע של חפא, בצורה שתאפשר לי ולאחרים ללמד וליישם אותו, ואז זו תהיה פתיחתה של קטגוריה רביעית, שונה לגמרי. אני מודה שיש לי ספקות, שכמותם עלו גם אצל חפא במהלך השנים, אם המין האנושי ראוי לידע הזה ואם מותר להעביר אותו לכל אחד, אך אני מאמין שגורלו של ידע הוא להילמד וגורלנו כאדמיים הוא ללמוד והחיים הם ללמידה.

Since I'm back to blogging here, I'm devoting almost all of my posts to C (Chapa) and his extraterrestrial knowledge, and it seems to me that this will continue to be the case, I feel the need to clarify things that may not be clear, certainly to new readers, about the histories, or the ' narratives' represented in the posts.

Basically, there are three "histories" that Chapa-related posts can belong to.
The official history of Chapa
The alternative history of Chapa and the first gang
The 'current' history of Chapa and all related to him on earth

Chapa's official history refers to things that happened to Chapa in 1962-1977, in which he was out of Earth, from his abduction through his studies at the High School of Galactic Wisdom, his participation in cosmic wars until his rare return to Earth. Chapa is the source for the stories and all the things told really happened, at least according to his claim, that I, believe in her. Not everything I told and there are things I did not get permission to tell. I wrote posts of this kind mainly in 2005, today a new post of this kind appeared, and in the coming days two more will appear.

Alternative history – everything that was (maybe) and happened (almost) to Chapa, to the first gang ("smash gang") and to me, in the years 1977-1995, in parallel time, "possible" time of "real" time. None of this happened "really." I did not leave Earth following Chapa, none of the gang did so in "Reality" (except for "the stolen" Stoli). Nor did I meet Chapa's external friends, the "blue", the "interpreter" and others, in everything I wrote about them I relied on Chapa's descriptions and my imagination. Nor have I witnessed the direct rule of galactic darkness on Earth, yes I have seen things that can connect to it and be like it, even without the galactic dimension. Of course I incorporated in the stories information I received from Chapa and used it with his permission, for example things related to communal forms in space, rules related to cosmic warfare, fast flight in space, "stories from the depths of the universe" and more. I wrote most of the posts on alternative history in two series between 2005-2008. In the last year I have added two more posts to end this "saga" for now.

'Current' history tells of my years of acquaintance with Chapa from his arrival in 1977 until his last departure, in 2008, and describes the knowledge he tried to pass on to people on Earth. I started writing these posts in 2008, a few months before Chapa left. The things in these posts some have been styled, or have undergone a necessary blurring of places and characters, but mostly, are things that have happened. I have not told everything yet, I have not been given permission to tell everything. I also touched and I intend to touch further, on the things that happened after Chapa's departure among the people who met him, heard his lectures and were his students. I strive to find a way to validate Chapa's knowledge, in a way that will allow me and others to teach and apply it, and then this will be the opening of a fourth, completely different category. I admit that I have doubts, which have also arisen to Chapa over the years, whether the human race is worthy of this knowledge and whether it is permissible to pass it on to anyone, but I believe that the fate of knowledge is to be learned and our destiny as human beings is to learn and life, it is for learning.

The last act of Tamket

In one of my last conversations with the stolen Stoli, I asked him where Chapa could have disappeared. He asked me if I'm sure I want to know what his thought. I told him I must have heard worse things already. When the stolen Stoli answered me, I realized that for even for himself his answer is hard to believe, but otherwise he would not have. And I also for me it was hard to think, as strange as it was, of an answer more probable than that. Stoli mentioned the 'crack' he and Chapa saw in the space of the universe from the transparent 'shuttle', the 'crack' which thin streaks of light were floating in and out it, in order to see it flocked the masses of entities that boarded the shuttle, including Chapa and the stolen Stoli, Just before Chapa disappeared.

"Chapa jumped into the crack, along with the light, that's my opinion" said the stolen Stoli. "Apparently he did it from the roof of the shuttle. He tried to blend himself with the energy of the primordial creation ray, which returns to the universe and comes out of it again through this crack. For this he has trained himself all these years."

With everything Chapa has told us all these years, about the strange and wondrous things he went through in the universe, I never looked at Chapa as a mystic. I always saw him as a very rational person, I thought that only such a person could deal with all the things he experienced, give it a logical explanation, and pass it on as knowledge, which in my opinion has nothing mystical or religious, and also his other students, it seems to me, appreciated his words as Knowledge, knowledge that we do not yet have all the tools to verify it, and have found nothing mystical in it. Rather, it seems to me that many of those who did not continue with Chapa, left because he did not satisfy religious or spiritual expectations they had of him and his knowledge, that he had nothing to do with these things, with all due respect to these, so at least it seemed to me. But in Stoli's explanation, it seems to me that the line between the rational and the mystical has been crossed and it was strange to me to think that in Chapa's personality there can be such a crossing of boundaries. But I, too, like the stolen Stoli, had a hard time finding another explanation. Other people, Zvi among them, called for something Chapa might have done under a different name. But Chapa was not fit to commit suicide, and he certainly did not have to travel to space for that, and to offer the stolen Stoli and me to join him. I sometimes toyed with hoping he found his friends from the High School of Galactic Reason, with whom, I knew, maintained some contact over the years over the telepathic internet, and rejoined them, but somehow it did not seem to me that it was so. Stoli also based his remarks on things he heard from Chapa during the last jurney, when he asked him what was at the end with Tamket, something Chapa never told us. Chapa told him that according to the belief of many of the students of the High School of Galactic Wisdom, they all knew the stories of Tamket, Tamket united, physically and intelligently, with the energy of the primordial ray of creation and left the universe through the same crack in space, which he discovered (then Chapa told him for the first time that they are heading for the same crack), there this radiation reappears in every repetition of the primordial event in which the crack is formed. The stolen Stoli then thought for the first time that Chapa might as well do this act, and that it might be a tradition among members of the Order of the Bright Foundation. Chapa felt his thought. "Don't worry" reassured the stolen Stoli "I'm not going to do this too". It seemed to me now that the stolen Stoli was full of remorse for having 'swallowed' it and not watching over Chapa, or at all agreeing to go on a journey with him.

I told this things to Shefa, and he was more open than I was to the possibility that Chapa had made such a fusion between the practical and the spiritual, or in fact, as he see this, between matter and energy (to me, in hindsight, this seems a bit simplistic). "Do not forget that he had a deep level of constant knowledge. A superhuman level. At this level, things might merge. If I were told about another person, any other person, that he merged his body with spirit, or with energy, or whatever it is, I would be mocking, just like you and Zvi. But he, and only he, with what he learned, is able to do so literally, in the most basic and profound sense."
"Do you think he's still alive?"
"He is being. I do not know if he 'alive' or 'dead' are the categories that fit for him now, my opinion is that now he is far beyond it. One day he may return to the universe, in the form of a primordial ray of light."

המעשה האחרון של תמקט

באחת השיחות האחרונות שלי עם סטולי הגנוב, שאלתי אותו לאן יכול היה חפא להיעלם. הוא שאל אותי אם אני בטוח שאני רוצה לדעת מה דעתו. אמרתי לו שבטח שמעתי כבר דברים יותר גרועים. כשסטולי הגנוב ענה לי, הבנתי שגם לו עצמו קשה להאמין בתשובה הזו, אבל אחרת לא הייתה לו. וגם לי, ככל שזה מוזר, היה קשה לחשוב על תשובה מסתברת יותר. סטולי הזכיר את ה'סדק' שהוא וחפא ראו בחלל היקום מן המעבורת השקופה, שבתוכו וממנו נגהו שבלים דקים של אור, פנימה והחוצה, שכדי לראות אותו נהרו המוני הישויות שעלו למעבורת, ובהם חפא וסטולי הגנוב, בדיוק לפני שחפא נעלם.

"חפא קפץ אל תוך הסדק, יחד עם האור, זו דעתי" אמר סטולי הגנוב. "כנראה שעשה את זה מגג המעבורת. הוא ניסה למזג את עצמו עם האנרגיה של קרן הבריאה הבראשיתית, שחוזרת אל היקום ויוצאת מתוכו דרך הסדק הזה. לכך הוא אימן את עצמו כל השנים".

עם כל מה שסיפר לנו חפא כל השנים, על הדברים המוזרים והמופלאים שעבר ביקום, מעולם לא הסתכלתי על חפא כעל מיסטיקן. תמיד ראיתי בו אדם רציונלי ביותר, חשבתי שרק אדם כזה יכול היה להתמודד עם כל הדברים שחווה, לתת להם הסבר הגיוני, ולהעביר אותם בתור ידע, שלא בו לטעמי שום דבר מיסטי או דתי, וגם תלמידיו האחרים, כך נראה לי, העריכו את דבריו בתור ידע, ידע שעדיין אין לנו את כל הכלים לאמת אותו, ולא מצאו בו שום דבר מיסטי. אדרבא, נראה לי שרבים מאלה שלא המשיכו עם חפא, עזבו מפני שהוא לא סיפק ציפיות דתיות או רוחניות שהיו להם ממנו ומהידע שלו, שלא היה לו שום דבר עם דברים אלה, עם כל הכבוד להם, כך לפחות זה נראה לי. אבל בהסבר של סטולי הגנוב נראה לי שנחצה הגבול בין הרציונלי למיסטי והיה מוזר לי לחשוב שבאישיותו של חפא מסוגלת להיות חציה כזאת של גבולות. אבל גם אני, כמו סטולי הגנוב, התקשיתי למצוא הסבר אחר. אנשים אחרים, צבי ביניהם, קראו לדבר שחפא אולי עשה בשם אחר. אבל לחפא לא התאים להתאבד, ובטח לא היה צריך לנסוע לשם כך לחלל, ועוד להציע לסטולי הגנוב ולי להצטרף אליו. השתעשעתי לפעמים בתקווה שהוא מצא את החברים שלו מבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, שאיתם, ידעתי, שמר על קשר כלשהו במהלך השנים דרך האינטרנט הטלפתי, והצטרף אליהם מחדש, אבל איכשהו לא היה נראה לי שזה כך. סטולי גם ביסס את דבריו על דברים ששמע מחפא במהלך המסע האחרון, כששאל אותו מה היה בסוף עם תמקט, משהו שחפא אף פעם לא סיפר לנו. חפא אמר לו שלפי אמונת רבים מתלמידי בית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, כולם הכירו את סיפורי תמקט, תמקט התאחד, פיזית ותבונתית, עם אנרגיית קרן הבריאה הבראשיתית ועזב את היקום דרך אותו סדק שבחלל, שהוא אגב היה זה שגילה אותו (אז אמר לו חפא בפעם הראשונה שפניהם מיועדות לאותו סדק), שם הקרינה הזאת חוזרת ומופיעה בכל חזרה של האירוע הבראשיתי שבו נוצר הסדק. סטולי הגנוב חשב אז לראשונה שחפא עשוי גם כן לעשות את המעשה הזה, ושיכול להיות שזו מסורת אצל חברי מסדר הקרן הבהירה. חפא הרגיש את מחשבתו. "אל תדאג" הרגיע את סטולי הגנוב "אני לא הולך לעשות את זה גם כן". נראה היה לי כעת שסטולי הגנוב אוכל את עצמו על שהוא אכל את זה ולא השגיח עליו, או שבכלל הסכים לצאת איתו למסע.

סיפרתי את הדברים לשפע, והוא היה פתוח יותר ממני לאפשרות שחפא עשה מיזוג כזה בין המעשי לרוחני, שלפי הבנתו, זה למעשה בין חומר לאנרגיה (לי, במחשבה שלאחר מכן, זה נראה קצת פשטני). "אל תשכח שהוא היה בעל רמה עמוקה של יודע קבוע. רמה על אנושית. ברמה הזאת, הדברים אולי מתמזגים. לו היו מספרים לי על אדם אחר, כל אדם אחר, שהוא מיזג את הגוף שלו עם רוח, או עם אנרגיה, או מה שזה, הייתי מלגלג, בדיוק כמוך וכמו צבי. אבל חפא עם מה שהוא למד, הוא, ורק הוא, מסוגל לכך ליטרלי, במובן הבסיסי והעמוק ביותר"

"לדעתך הוא חי עדיין?"

"הוא ישנו. לא יודע אם חי או מת אלה קטגוריות שתופסות לגביו כעת. לדעתי הוא הרחק מעבר לזה. יום אחד הוא אולי יחזור ליקום, בצורה של קרן אור בראשיתי".

October, 1977: The Newspaper Deliverer

Sunday: On the way out of school, I joined a group of guys from the class who went home through Main Street. I had another way home, shorter, from the other side of the school, but I had in mind then that 'integrating' and 'sticking to guys' is important, unlike most of my years (except maybe at the time I was in love with someone who lived on the long way) so I joined the group that walked on 'Shmum' Street, some lived close to the school and most of them were known to me already from elementary and middle school, and some came only in eighth and ninth grades from other areas where there was no middle school, and were on their way to the bus stop.

The bright Avi and Eli, who lived close to the school, did not stop talking about one lunatic who had recently come to the neighborhood, they called him 'Jonah the Prophet', they described him as someone wearing a white robe, with long hair and beard, living in some hut in a deserted yard and talking weird things.

'One of the Walker's friends' giggled the bright Avi, 'if not, we'll make acquaintance between you.'

'Listen, he's good at Karate,' Eli said. 'I saw him last night practicing in the Silver Moon Garden, a black belt for sure'

'Come on, you're crazy too. He's just mentally ill. Have you seen how thin he is? In one striking you drop him.

'It's unrelated, if he has Karate.' Eli insisted, and they started a little argument, then they moved on to talk about the training camp at Beit Lid, which is expected in a few more weeks. Then the bright Avi suddenly whispered 'We just talked about the Messiah' 'and in a voice said' Jonah the prophet, what's the matter? Is the moon in place? '

The man who came towards us on his motorcycle was hard for me to identify because his hair, although long, was relatively short compared to the last time I saw him more than a month and a half earlier, and the garment he wore then included all sorts of colors and I actually could not define his color, but it probably was not White as the robe he wore now, but the motorcycle with the boat with which he then replaced the same garment, I recognized immediately. The man said nothing and kept driving to the other direction but the bright Avi said. 'I told you he knew the Walker, he made him a sign' And Zachu said 'Birds of a feather will gather together'. Shortly afterwards, at the Eighth Junction, I said goodbye to them and turned in my direction. Something in the oppressive cloud that enveloped the whole period became clear. So I did not dream, that day at the end of August.

Tuesday: In the morning when I got up, first thing I used to do was go out to pick up the Haaretz newspaper that the deliverer threw in the garden, I was reading the headlines and also the hit-charts, which were published on Tuesdays (Reshet-Gimel's international hits parade) and Wednesday (The Israeli parade) Before I brought the newspaper to the kitchen, where the parents would read it as they sat down for coffee and morning toast. I could never see the distributor who also distributed on Zvi's Street and brought the newspaper to his door, because I could no longer get up as early as I used to. I lost something, without feeling when. This day the deliverer was waiting for me, with his boat motorcycle.

"It's time to assemble the gang," he said, "your gang," and then told me he had returned to the first room, the same room to which the stolen Stoli had brought him, near where he lived.

He also talked about those I went with them from school, he noticed that they "gave an eye on him" and said, without my asking, that they are currently not suitable for joining, not that they are not OK, but "not at this point of time. Not yet, at this moment I prefer others to be out". Then we set the time of meeting with him for that evening. Tuesday is the day everyone comes to the stolen Stoli anyway to give the ratings to the punch hit parade. We have not moved from this tradition since March, even when we did not meet. The main thing was to leave the rating with Stoley, then we heard our hit-parade, on radios that could receive, through Stoley's room broadcast station. some of the songs he had on singles he got from one DJ who came from England, and some he recorded, as we all did, from the radio, even though it was Very forbidden. "Boogie Boogie" by the Spanish women duo 'Baccara' was first place that month, followed by 'Magic Fly' by 'space'.

That evening which was actually the first physical meeting of Chapa and the whole gang, Chapa told us about the situation in the 'federation' from which he came, he still did not elaborate much on this federation, just explained that we are on the 'blue' side wanting to occupy power on the federation and to ensure a regime that is about to be, he himself insisted on it, a just regime also towards the earth and its humans, and will help ensure justice here too, in a world that to this day has been ignored, there in space. Until now, he says, he has been waiting for the 'power' that the 'blue' promised to send him when they parted in space, a power that will serve us all, so he did not convene us, he saw no point in it as long as we do not have the 'power' with us. But he sees that the power is lingering, and in the meantime until it comes, and "it will come, do not worry," he wants to start getting us into things. "Say, where's your spaceship, with which you came here from the Federation?" Asked someone suddenly. "If they have not yet taken it back, it is not far from where I was met Zvi, the Walker and the stolen stoli the day I arrived, I can detail to you. But it will not give you much if you go looking for her, because you have no permanent knower "And this was the first time, and not the last, that Chapa mentioned the term "permanent knower. " "When will you take us there?" Someone else asked him, the question that was too, repeated over and over throughout the years, and Chapa answered also  this question with a "permanent knower" that we do not yet have. "When you'll have it. That's why I'm here for." And I did not quite understand, and even now I am not sure I understand, why Chapa insisted that the "permanent knower" we will have first and foremost and I wonder if we did not lose precious time just trying to understand what it is and what it gives to have it. Besides teaching us to "know permanently", it was important for him to bring us into 'living consciousness' of the fact that we are not alone, even on Earth, and right next to us, there are networks of intelligence and consciousness that we do not assume. For that goal, he has already begun from the following sessions to teach us and introduce us to the lifing beings

That evening there was a turnaround in second place, to which this disco version of Meco and his orchestra climb to the theme tune of "Star Wars" – the first film now called according to Wikipedia A New Hope arrived at that time (but was released in Israel only in January), and after a week it was in no.1.

1977, אוקטובר: מחלק העיתונים

יום ראשון: ביציאה מבית הספר, הצטרפתי אל קבוצה של חבר'ה מהכיתה שהלכו הביתה דרך הרחוב הראשי. הייתה לי דרך אחרת הביתה, קצרה יותר, מהצד השני של בית הספר, אבל היה לי בראש אז ש'להשתלב' ו'להיצמד לחבר'ה' זה חשוב, בניגוד לדרכי רוב השנים (חוץ אולי מבתקופה שהייתי מאוהב במי שגרה בדרך הארוכה) ולכן הצטרפתי לחבורה שהלכה ברחוב 'שמו"ם', חלק גרו קרוב לבית הספר ואת רובם כבר מהיסודי וחטיבת הביניים, וחלק הגיעו רק בכיתות ח' ו ט' מאזורים אחרים, בהם לא הייתה חטיבת ביניים, והיו בדרך לתחנת האוטובוס. 

אבי הַבָּהִיר ואלי, שגרו קרוב לבית הספר, לא הפסיקו לדבר על משוגע אחד שהגיע בזמן האחרון לשכונה, הם כינו אותו 'יונה הנביא', הם תיארו אותו כמישהו שלבוש בגלימה לבנה, עם שיער ארוך וזקן, שגר באיזה פחון בחצר עזובה ומדבר דברים משונים. 

'מהחברים של הצועד' ציחקק אבי הבהיר, 'אם לא, נעשה ביניכם היכרות'. 

'בו'נה הוא טוב בקאראטה' אמר אלי. 'ראיתי אותו אתמול בערב מתאמן בגינת ירח הכסף, חגורה שחורה בליינד' 

'יאללה משוגע גם אתה. סתם חולנפש זה. ראית כמה הוא רזה? במכה אתה מפיל אותו'. 

'זה לא קשור, אם יש לו קאראטה'.התעקש אלי, והתחיל על זה ויכוח קטן, אחר כך עברו לדבר על מחנה האימונים בבית ליד, הצפוי לנו עוד כמה שבועות, ואז אבי הבהיר לחש פתאום 'רק דיברנו על המשיח" ובקול אמר 'יונה הנביא, מה העניינים? הירח נמצא במקום?' 

את האיש שבא לקראתנו על אופנועו היה קשה לי לזהות כי שערו, למרות שהיה ארוך, היה קצר יחסית לעומת פעם הקודמת שראיתי אותו יותר מחודש וחצי קודם, וגם הבגד שהוא לבש אז כלל כל מיני צבעים ובעצם לא ידעתי להגדיר את צבעו, אבל הוא בטח לא היה לבן כמו הגלימה שלבש עכשיו, אבל את האופנוע עם הסירה שאיתו הוא החליף אז את אותו בגד, זיהיתי מיד. האיש לא אמר כלום והמשיך לנסוע לכיוון השני אבל אבי הבהיר אמר 'אמרתי לכם שהוא מכיר את הצועד, הוא עשה לו סימן'. וזאכו אמר 'מצא מין את מינו'. זמן קצר אחר כך, בצומת השמונה, נפרדתי מהם ופניתי לכיוון שלי. משהו בעננה המדכאת שעטפה את כל התקופה התבהר. אז לא חלמתי, אותו יום בסוף אוגוסט.

יום שלישי: בבוקר כשהייתי קם, דבר ראשון הייתי יוצא החוצה לקחת את עיתון 'הארץ' שהמחלק זרק בגינה, הייתי קורא בכותרות וגם בטבלאות המצעדים, שהתפרסמו בימי שלישי (הלועזי של ג') ורביעי (העברי) לפני שהבאתי את העיתון למטבח, בו יקראו בו ההורים כשישבו לקפה וטוסט של בוקר. לא הצלחתי אף פעם לראות את המחלק שחילק גם ברחוב של צבי והביא את העיתון גם לפתח דלתו, כי כבר לא הצלחתי לקום מוקדם כל כך כמו פעם. איבדתי משהו, בלי שהרגשתי מתי. הפעם המחלק הוא שחיכה לי, עם אופנוע הסירה שלו.

"הגיע הזמן לכנס את החבורה" הוא אמר, "החבורה שלכם", וסיפר לי שחזר אל החדר ראשון, אותו חדר שאליו הביא אותו סטולי הגנוב, סמוך למקום שהוא גר בו. 

הוא דיבר גם על אלה שהלכתי איתם מבית ספר, הוא שם לב שהם "נתנו בו עין" ואמר, בלי ששאלתי, שהם כרגע לא מתאימים לצירוף, לא שהם לא בסדר, אבל "לא בשלב זה. אולי יגיע שלב שהחבורה תצרף אליה נוספים, עדיין לא, כרגע מעדיף שאחרים יהיו בחוץ". אחר כך קבענו את השעה, אצלו באותו ערב. יום שלישי הוא היום שבו ממילא כולם באים אל סטולי הגנוב כדי לתת את הדירוגים למצעד המחץ. מן המסורת הזאת לא זזנו מאז חודש מרץ, גם כשלא נפגשנו. העיקר להשאיר את הדירוג, אחר כך היינו שומעים את המצעד שלנו, ברדיואים שיכלו לקלוט, משודר מתחנת השידור החדרית של סטולי שחלק מהשירים היו לו בתקליטונים שקיבל מדי.ג'יי אחד שבא מאנגליה, וחלק הקליט כמו כולנו מן הרדיו, למרות שזה היה אסור מאוד. "בוגי בוגי" של צמד הספרדיות 'באקארה' היה אותו חודש מקום ראשון, ואחריהן רדף 'מג'יק פליי' של 'להקצפייס'.

באותו ערב שהיה למעשה המפגש פיזי ראשון של חפא וכל החבורה, חפא סיפר לנו על המצב ב'פדרציה' שממנה הוא הגיע, הוא עדיין לא פירט הרבה על הפדרציה הזאת, רק הסביר שאנחנו בצד 'הכחול' הרוצה לכבוש את השלטון ולהבטיח משטר שיהיה צודק, הוא עצמו עמד על כך, גם כלפי כדור הארץ והאנושות שלו, ויעזור להבטיח צדק גם כאן, בעולם שעד היום התעלמו ממנו, שם בחלל. עד עכשיו, לדבריו, הוא חיכה ל'כח' שהבטיח ה'כחול' לשגר לו כאשר נפרדו בחלל, כח שישמש את כולנו, לכן לא כינס אותנו, הוא לא ראה בכך טעם כל עוד אין לנו את 'הכח' איתנו. אבל הוא רואה שהכח מתמהמה, ובינתיים עד שיגיע, ו"זה יגיע, אל תדאגו", הוא רוצה להתחיל להכניס אותנו לעניינים. "תגיד, איפה נמצאת החללית שלך, שאיתה הגעת לכאן מהפדרציה?" שאל מישהו פתאום. "אם עוד לא לקחו אותה בחזרה, היא נמצאת לא רחוק מהמקום שבו פגשו אותי צבי, הצועד והגנוב ביום שהגעתי, אני יכול לפרט לך. אבל לך זה לא יתן הרבה אם תלך לחפש אותה, כי אין לך יודע קבוע" וזאת הייתה הפעם הראשונה, ולא האחרונה, שחפא הזכיר את המושג "יודע קבוע". "מתי תיקח אותנו לשם?" שאל אותו מישהו אחר, את השאלה שגם היא, שבה וחזרה לאורך כל השנים, וגם לשואל הזה ענה חפא ב"יודע קבוע" שעוד אין לנו. "כשיהיה לכם. לשם כך אני פה". ולא כל כך הבנתי, וגם עכשיו אני לא בטוח שאני מבין, מדוע התעקש חפא שה"יודע קבוע" יהיה לנו קודם לכל ואני תוהה אם לא הפסדנו זמן יקר רק בלנסות להבין מה זה ומה זה נותן שיש אותו.

חוץ מללמד אותנו "לדעת קבוע", היה חשוב לחפא להכניס אותנו ל'הכרה חיה' בעובדה שאנחנו לא לבד, גם בכדור הארץ, ולידינו ממש, קיימות רשתות של בינה ותודעה שאנחנו לא משערים. לשם כך, התחיל כבר מהפגישות הבאות ללמד אותנו ולהציג לנו את 'החיים'.

באותו ערב חל מהפך במקום השני, אליו עלתה גירסת הדיסקו הזאת של מקו ותזמורתו למנגינת הנושא של "מלחמת הכוכבים" – הסרט הראשון הנקרא כעת עפ"י ויקיפדיה "תקווה חדשה" הגיע באותה תקופה (אך יצא להקרנה בארץ רק בינואר), ואחרי שבוע זה היה במקום הראשון.

Forgiveness

One of the things that led to the disbanding of the first Group of C was the issue of the approaching conscription to the IDF (only the stolen Stoli was over that 'age'). People received a message that there is no place for 'alien theory' in the army, other than the official and allowed-by-the-establishment alien theories, especially the one on which the story of the Jewish state is based.
We have long waited for the 'proof' that C promised that we would receive soon, the one we could show to others, and perhaps, would not need to show, because things will be seen by themselves. But when C left on May 19, 1979, there did not seem to be any proof coming soon, and everyone was left to do his individual stealth, to the ‘world of the simple’ who promised forgiveness to anyone who would deny C and his world.

Not everyone denied. Zvi, for example, he was drafted into the army without being asked at the recruitment bureau if he had any connection to C and his gang and everything related to that (reserve service, after the Lebanon war, he no longer did), and so did others. But they were more protected than I was. I was one of the least protected or I was pre-selected, for whatever reason, to serve as a kind of example 'for the sake of see and fear'. And when this system that chose and marked me chooses and marks someone, very little he can do even if he is somewhat protected.
Because this is the real division in Israel. Even before the 1977 revolution, some were graded, some were protected, some were marked, and from time to time one of the protected was sacrificed to the black hole, which is always hungry. And the Instences are also involved in the battles and even in the lists of those killed in.

הקבוצות (2)The groups (2)

עוד לפני שחפא עזב, הוא הטיל עלי להיות מי שיודיע לקבוצות על חזרתו, כאשר יחזור, ובנוסף, אמר, אם תתקבל איזה הודעה ממנו שמיועדת לקבוצות או מישהו מהן לפני שיחזור, אני הוא זה שאחראי להודיע על כך למי שיהיה צריך להודיע לו, בבלוג או בכל דרך אחרת. עדיין חשבנו אז שמדובר על זמן קצר והוא וסטולי הגנוב יחזרו בסוף אוגוסט. בפגישת הקבוצות שכינסנו בהרצליה אחרי שסטולי הגנוב חזר לבדו, הוסכם שזה יישאר כך, וזאת אחת ההסכמות המעטות שהצלחנו להגיע אליהן בפגישה הזאת. 

את סטולי הגנוב פגשתי עוד פעמים ספורות אחר כך, אבל הוא לא רצה עוד לדבר על הנסיעה, או על חפא בכלל. רק פעם אחת הוא שאל אותי "המלעונים, הם עוד עושים לכם צרות?" הוא התכוון לקבוצה של הייטרים מטעם כוחות החושך שחדרה לפורום שנוהל בחסות אתר אחד של עיתון לאנשים חושבים, בעידן שבו הפייסבוק עדיין לא הרג את כוכב הבלוג והטוקבקים, ולא עזבה גם אחרי שוידאה שהפורום שהיה שמורת טבע אינטרנטית, הפך לשממה זרועה בצואת עופות. אמרתי שהם עדיין נמצאים, וסטולי אמר "נראה שהאוטומט שלהם ממשיך לפעול גם אחרי שחפא עזב". 

"מה קשור חפא לעניין?" השתוממתי. 

"אני מתפלא", אמר סטולי הגנוב, "איך מי שהגיע כבר לכתוב פוסט שמופיעות בו השורות "היו פגישות שבהן לא ידענו מראש על מהות המשימה. ואפילו פגישות שלא ידענו מלכתחילה שהן פגישות. לקח לי זמן לזהות מי הם האנשים ששייכים לחבורת חפא החדשה, ולהבין שפגישתי איתם אינה מקרית", לא הגיע עדיין להכרה" 

"איזה הכרה? יכול להיות שחפא עומד מאחורי המלעונים?" 

"יתכן" אמר הגנוב סתומות. 

"חלקם לפחות. חפא הרי יודע לתמרן אנשים בלי לגלות את רצונו, הוא גאון בזה. אתה ואני נוכחנו בזאת". דרשתי מסטולי הגנוב לומר אם חפא אמר או רמז לו משהו על המלעונים ועל קשר כביכול שיש לו איתם. "שום דבר עליהם הוא לא אמר", הבטיח לי הגנוב, "הוא רק אמר שאתה שבוי כל הזמן בלופ של ההשתקפות העצמית שלך, וזה התעצם מאז שהתחלת להתפרסם עם הבלוג. הוא אמר שאם אנחנו רוצים שתהיה בנוי לבוא איתנו לנסיעה, אנחנו חייבים לנתק לך את הלופ הזה, לחסל את הבועה סביבך. זו רק התיאוריה שלי, שלשם כך הוא הפעיל ותימרן את ה'חיילים' האלה, כדי שלא תהיה שבע רצון כל כך מעצמך, שתיפכח לראות היכן שאתה נמצא ומה שנמצא מסביבך, אבל אם זה כך, אז הוא לא הצליח. לא נפתחת אף רגע לקשב מלא, אפילו כשניסית".

קבוצות המשיכו להתקיים בהרצליה ובירושלים ובגליל, ויתכן שגם יש עדיין קבוצה או קבוצות בגרמניה ובהולנד. נאמנות לדרכו של חפא, אם הן עדיין קיימות, הן לא משתמשות באמצעים סלולריים לתאם את פעילותן, אפילו קוויים בקושי. בפעם האחרונה שהייתי עם הקבוצות בקשר, הן עסקו בחיפוש ובמיפוי של אתרי 'התחמקות', המראה ואפילו 'קפיצה' (מה שלדעת חלק מהאנשים, קיים רק בחלל) – בזה עסקו בעיקר הירושלמים, בעוד השרוניים והצפוניים עסקו בכל מיני מדיטציות של טלפתיה, זיהוי האופל, ביטול היקום ונסיונות לדעת קבוע. חוץ מזה היו שעסקו בנסיונות 'רגילים' ביחד עם מחפשים אחרים (תוך שמירת סודיות לגבי הקשר שלהם לחפא, רק לי מותר לדבר עליו ברשת) למצוא סימני חייזרים ועב"מים. דיווחתי להם בשנת 2013 על עצם חריג.

Before C left, he instructed me to be the one to inform the groups about his return, when he returnes, and in addition, he said, if any message is received from him intended for the groups or any of their members before he returns, I am the one responsible for messaging it for those who need to be notified, on the blog or in any other way. We still thought then that it is about a short time and he and "the stolen" Stoli are going to be back in late August. At the groups meeting we convened in Herzliya after "the stolen" Stoli returned alone, it was agreed that it would remain so, and this is one of the few agreements we were able to reach at this meeting.
I met "the stolen" Stoli a few more times later, but he no longer wanted to talk about the travel, or about C at all. Only once did he ask me "the 'damned', are they still making trouble for you?" He meant a group of haters from the forces of darkness who infiltrated a forum runned by one newspaper for thinking people, in an era where Facebook has not yet killed the blog and talkbacks star, and they did not left even after the forum, which was an online nature reserve, became a wasteland. I said they were still there, and Stoley said "it seems their automaton continues to operate even after C has left".
"What has C got to do with it?" I was amazed.
"I'm surprised," said the stolen Stoley, "how whoever came to write a post featuring the lines "there were meetings where we did not know in advance about the nature of the task. And even meetings we did not know in the first place that these were meetings. It took me a while to identify who are the people who belong to the new C's group are, and to realize that my meeting with them is not accidental", has not yet reached recognition"
"What recognition? Could it be that C is behind the 'damned'?"
"Possibly," said "the stolen" obscurely.
"At least some of them. C knows how to manipulate people without revealing his will, he is a genius at it. You and I saw it." I demanded "the stolen" Stoli to say if C had said or hinted to him anything about the 'damned' and the alleged connection he had with them. "Nothing about them he said," the stolen assured me, "he just said you're constantly trapped in the loop of your self-reflection, and it's intensified since you started posting with the blog. He said that if we want you to be built up to come with us for the travel, we must cut off that loop for you, eliminate the bubble around you.
This is just my theory, that for that he activated and manipulated these 'soldiers', so that you would be less satisfied with yourself, to sober you up to see where you are and what is around you, but he did not succeed. You were not opened up for a single moment for full attention, even when you tried."
Groups continued to exist in Herzliya and Jerusalem and Galilee, and it is possible that there is still a group or groups in Germany and the Netherlands. Loyal to C's way, if they still exist, they do not use cellular means to coordinate their activities, even linear lines hardly. The last time I was in contact with the groups, they searched and mapped the sites of 'evasion', sight and even 'jump' (which some people think only exists in space) – this was mostly done by Jerusalemites, while the Sharonites and the Northerns engaged in all kinds of telepathy meditations, the identification of darkness, elimintation of the universe and attempts at constant knowledge. Besides, there were those who engaged in 'normal' attempts together with other seekers (while maintaining confidentiality regarding their connection to C, only I am allowed to talk about it online) to find signs of aliens and UFOs. I reported to them in 2013 about an unusual object.

מיוחד: המועדפים של חפא במצעד המחץ (3)

ב30 באוגוסט ציינה הפגישה של החבורה עם חפא שנה שהוא נמצא על כדור הארץ, למרות שפיזית פגשו אותו רוב החברים רק חודשיים אחר כך, באוקטובר. אחד השירים האהובים על חפא מאותה תקופה היה FM של סטילי דן, מתוך סרט בעל שם זהה שלא זכה להצלחה שזכה לה השיר, שנכנס ב26.7, הגיע למקום השביעי ב13.9 והיה סך הכל 11 שבועות במצעד. No static at all.

בקו הסגנוני הזה אהב חפא את Earth Wind and Fire, שגירסתם לשיר של הביטלס Got to Get You Into My Life, אף היא מתוך סרט שהצליח פחות והיה מלא בגרסאות של שירי הביטלס, נכנסה למקום ה40 במצעד ב6 בספטמבר (וצירוף נוסף של הלהקה הזו וספטמבר עוד יישמע), הגיעה למקום ה17 ב6.10, והייתה סה"כ 8 שבועות במצעד.

ב14.10. נכנס למצעד השיר Reminiscing ("העלאת זכרונות") של הלהקה האוסטרלית "להקת הנהר הקטן", השיר נכנס למקום ה34, הגיע בשיאו, ב25.10, למקום ה26 והיה סך הכל 5 שבועות במצעד. אולי בגלל שאוסטרליה הייתה רחוקה אז, השיר לא קיבל, גם אחר כך, את ההערכה הראויה לו, חפא אהב אותו מאוד וכמסתבר, גם ג'ון לנון.

שיר הPUNK/גל חדש האהוב ביותר על חפא (כן, הוא אהב גם כאלה) היה Walk on By בביצוע החונק'ס, הוא זיהה בו משהו, איזה 'כאוס' (או שמא 'פאודה') שהזכיר לו מוסיקות ששמע בחלל, וסטולי, שניסה לשחזר לפי תיאורו את מה שזה היה לדבריו דומה לו, אמר שיש בזה משהו. השיר שנכנס ב30.8 למקום ה17, הגיע למקום השלישי ב27.9 ורק ג'סטין הייוורד עם 'סתו נצחי' שלו ממלחמת העולמות ושיר של הלהקה שלו, מודי בלוז בשם Steppin' In A Slide Zone הפרידו בינו לבין המקום הראשון. סך הכל היה השיר 10 שבועות במצעד, ויצויין כי אף אחד מלהיטי הפאנק שצעדו במצעד בשנים 77 ו78, לא הגיע לראש המצעד.

אם יש לכם 12 דקות, הגירסה הזאת של אייזק הייס מ1969 לשיר רב הביצועים הזה שפורסם במקור בביצוע דיון וורוויק, היא לדעתי ההורסת מכולן.

קולות השלום נשמעו באותה תקופה בארץ, בין חתימת הסכמי קמפ-דייויד לחתימת הסכם השלום עם מצרים, אבל חפא הרגיש יותר ויותר שיש מלחמה נגדו, עוד לפני שנעצר, ב28.11. גם שום אות רציני לא הגיע מ'הכחול' ומהפדרציה כבר יותר משנה, והשאלה מה קרה למשפחתו, שכל הזמן הייתה ברקע, התחילה להציק לו ככל שהבין, שיהיה עליו לברר את זה לבדו.

השיר 'מעברי זמן' של אל סטיוארט נכנס למקום ה25 במצעד מ22.11, המצעד האחרון שחפא השתתף בדירוגו לפני שנעצר. בשיאו הגיע השיר למקום השמיני, בו היה שבועיים ב4 וב11 בינואר, ובסך הכל היה במצעד 15 שבועות (עם עלייה חזרה למקום ה11 אחרי שצנח מ8 ל14).

מַעַבְרֵי זְמַן
אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁאַתֶּם שָׁם, אַתֶּם פָּשׁוּט לֹא נִרְאִים
מַעַבְרֵי זְמַן
קְנוּ לִי כַּרְטִיס בָּרַכֶּבֶת הָאַחֲרוֹנָה הַבַּיְתָה הַלַּיְלָה.

ואגב, מנקודת ראותו של חפא, המלים האלה לא היו לגמרי משאת דמיון.

ב21.12 נכנסה למצעד להקת 'שיקאגו' עם השיר Alive again, במקום ה31 מתוך 35. אצל חפא הוא ביטא כנראה תחושה של אחרי השחרור מהמעצר. במצעד הוא היה רק 3 שבועות.

וכמו שהובטח, עוד EWF אחד, השיר "ספטמבר" שנכנס ב4 בינואר למקום ה34 מתוך 36, הגיע למקום העשירי ב8.3, והיה במצעד בסך הכל 13 שבועות.

נסיים בשיר שנכנס ב22.2 למקום ה20, שרה אותו להקה אלמונית בשם "דאייר סטרייטס" והוא נקרא 'סולטני הסווינג' או 'המושלים בסווינג' כפי שתרגמו את שמו אחרי שבועות רבים, כשנכנס למצעד גם "בארץ". השיר הגיע ב19.4 למקום השני בו היה שבועיים. במצעד השנתי שדורג במרץ 1980 הוא הגיע למקום החמישי. בסך הכל היה 15 שבועות, עד תחילת יוני. במאי חפא עזב אותנו, ונראה שוב רק אחרי 7 שנים, תקופה אחרת, אנשים אחרים.

מוצאי חג שמח.

%d בלוגרים אהבו את זה: