מומלצים

הנהרה לגבי ה"היסטוריוֹת" בפוסטים הקשורים בחפּא Clarification regarding the "histories" in posts related to Chapa

מכיוון שמאז שחזרתי לכתוב בבלוג, אני מקדיש כמעט את כל הפוסטים לנושא של חפּא והידע האקס-פלנטרי שלו, ונראה לי שכך זה הולך להיות גם בהמשך, אני חש צורך להנהיר דברים שאולי לא ברורים, בוודאי לקוראים חדשים, לגבי ההיסטוריות, או ה'נאראטיבים' המיוצגים בפוסטים.

בעיקרון, יש שלוש "היסטוריוֹת" שפוסטים הקשורים בחפּא יכולים להיות שייכים לאחת מהן.

ההיסטוריה הרשמית של חפא

ההיסטוריה האלטרנטיבית של חפא והחבורה הראשונה

ההיסטוריה ה'אקטואלית' של חפא וכל הקשורים בו על כדור הארץ

ההיסטוריה הרשמית של חפא מתייחסת לדברים שקרו לחפא בשנים 1962-1977, בהן שהה מחוץ לכדור הארץ, מחטיפתו דרך לימודיו בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, השתתפותו במלחמות הקוסמיות ועד לחזרתו, הנדירה, לכדור הארץ. חפא הוא המקור וכל הדברים המסופרים קרו באמת, לפחות על פי טענתו, שאני, מאמין בה. לא הכל סיפרתי ויש דברים שלא קיבלתי את רשותו לספר. פוסטים מהסוג הזה כתבתי בעיקר בשנת 2005, היום הופיע פוסט חדש מהסוגה הזאת, ובימים הבאים יופיעו שניים נוספים.

ההיסטוריה האלטרנטיבית – כל מה שהיה (אולי) וקרה (כמעט) לחפא, לחבורה הראשונה ("חבורת המחץ") ולי, בשנים 1977-1995, בזמן מקביל, זמן "אפשר" של הזמן ה"אמיתי". שום דבר מזה לא קרה "באמת". לא עזבתי בעקבות חפא את כדור הארץ, אף אחד מהחבורה לא עשה זאת ב"מציאות" (חוץ מסטולי הגנוב). גם לא פגשתי את חבריו החיצוניים של חפא, ה"כחול", ה"מתורגמן" ואחרים, בכל מה שכתבתי עליהם הסתמכתי על תיאוריו של חפא ועל הדמיון שלי. גם לא הייתי עד לשלטון ישיר של אופל גלקטי על כדור הארץ, כן ראיתי דברים שיכולים להתחבר אליו ולהיות כמוהו, גם בלי המימד הגלקטי. כמובן ששילבתי בסיפורים מידע שקיבלתי מחפא והשתמשתי בו באישורו, למשל דברים הקשורים בצורות קהילתיות בחלל, כללים הקשורים בלוחמה קוסמית, טיסה מהירה בחלל, "סיפורים מעומק היקום" ועוד. את רוב הפוסטים של ההסטוריה האלטרנטיבית כתבתי בשתי סדרות בין 2005-2008. בשנה האחרונה הוספתי עוד שני פוסטים כדי לסיים את ה"סאגה" הזאת לבינתיים.

ההסטוריה האקטואלית מספרת על שנות היכרותי עם חפא מאז הגיע ב1977 ועד עזיבתו, האחרונה לבינתיים, ב2008, ומתארת את הידע שניסה להעביר לאנשים בכדור הארץ. את הפוסטים האלה התחלתי לכתוב ב2008, כמה חודשים לפני שחפא עזב. הדברים שבפוסטים האלה חלקם סוגננו, או עברו טשטוש הכרחי של מקומות ודמויות, אבל בעיקרם, הם דברים שקרו. עדיין לא את הכל סיפרתי, לא את הכל קיבלתי רשות לספר. נגעתי גם ואני מתכוון לגעת עוד, בדברים שהתרחשו אחרי עזיבתו של חפא בקרב האנשים שפגשו אותו, שמעו את הרצאותיו והיו תלמידיו. אני שואף למצוא דרך לאמת את הידע של חפא, בצורה שתאפשר לי ולאחרים ללמד וליישם אותו, ואז זו תהיה פתיחתה של קטגוריה רביעית, שונה לגמרי. אני מודה שיש לי ספקות, שכמותם עלו גם אצל חפא במהלך השנים, אם המין האנושי ראוי לידע הזה ואם מותר להעביר אותו לכל אחד, אך אני מאמין שגורלו של ידע הוא להילמד וגורלנו כאדמיים הוא ללמוד והחיים הם ללמידה.

Since I'm back to blogging here, I'm devoting almost all of my posts to C (Chapa) and his extraterrestrial knowledge, and it seems to me that this will continue to be the case, I feel the need to clarify things that may not be clear, certainly to new readers, about the histories, or the ' narratives' represented in the posts.

Basically, there are three "histories" that Chapa-related posts can belong to.
The official history of Chapa
The alternative history of Chapa and the first gang
The 'current' history of Chapa and all related to him on earth

Chapa's official history refers to things that happened to Chapa in 1962-1977, in which he was out of Earth, from his abduction through his studies at the High School of Galactic Wisdom, his participation in cosmic wars until his rare return to Earth. Chapa is the source for the stories and all the things told really happened, at least according to his claim, that I, believe in her. Not everything I told and there are things I did not get permission to tell. I wrote posts of this kind mainly in 2005, today a new post of this kind appeared, and in the coming days two more will appear.

Alternative history – everything that was (maybe) and happened (almost) to Chapa, to the first gang ("smash gang") and to me, in the years 1977-1995, in parallel time, "possible" time of "real" time. None of this happened "really." I did not leave Earth following Chapa, none of the gang did so in "Reality" (except for "the stolen" Stoli). Nor did I meet Chapa's external friends, the "blue", the "interpreter" and others, in everything I wrote about them I relied on Chapa's descriptions and my imagination. Nor have I witnessed the direct rule of galactic darkness on Earth, yes I have seen things that can connect to it and be like it, even without the galactic dimension. Of course I incorporated in the stories information I received from Chapa and used it with his permission, for example things related to communal forms in space, rules related to cosmic warfare, fast flight in space, "stories from the depths of the universe" and more. I wrote most of the posts on alternative history in two series between 2005-2008. In the last year I have added two more posts to end this "saga" for now.

'Current' history tells of my years of acquaintance with Chapa from his arrival in 1977 until his last departure, in 2008, and describes the knowledge he tried to pass on to people on Earth. I started writing these posts in 2008, a few months before Chapa left. The things in these posts some have been styled, or have undergone a necessary blurring of places and characters, but mostly, are things that have happened. I have not told everything yet, I have not been given permission to tell everything. I also touched and I intend to touch further, on the things that happened after Chapa's departure among the people who met him, heard his lectures and were his students. I strive to find a way to validate Chapa's knowledge, in a way that will allow me and others to teach and apply it, and then this will be the opening of a fourth, completely different category. I admit that I have doubts, which have also arisen to Chapa over the years, whether the human race is worthy of this knowledge and whether it is permissible to pass it on to anyone, but I believe that the fate of knowledge is to be learned and our destiny as human beings is to learn and life, it is for learning.

Yahwehs and dates of nature/cosmic events

(From a lecture by C at the end of 2001)

"One of the characteristics of the younger human species (as opposed to older human species in the universe), is its ability to disengage from nature, from any nature, and live in a sterile, alienated year-round cycle. The 'Yahwehs', or, the old human species, although being more skilled in flights over the long, colorless and devoid of seasons spaces of the universe, they are not like that. They worship the events of cosmic nature, feel awe in their faces, and set ;year'-schedules, feasts, and festivals according to them.

Since space is home to generations of wanderings scattered across the cosmos since the days of Tamket, there is no rain, sun, moon birth, sea tides and field growth according to which the ancient humans inhabiting the planets set their schedules, (and this happened both "before" and "after" the migrations I'm talking about. The ancient humans are no older than the Yahwehs in general, but many Yahwehs came to planets that were already blowing. All these wanderings are related to the vast history of the universe, which I will not talk about here), exciting cosmic events in the consciousness of the Yahwehs collective and space travelers, are events related almost to the consciousness of the universe, the primordial consciousness. (according to "alien" scientists and also according to the determination of the high school of galactic reason such consciousness is exist) 

These events are:

Super Nova

Exhaust by a black hole (pulse)

massive Swallowing through a black hole

Birth of a galaxy / new solar systems

Black hole birth

These events cause the "aliens" and Yahwehs to be silenced.

And also the appearance of sights like sights I call "the white light in the black hole". 

When there are such phenomena aliens and Yahwehs lose, according to tradition, their identity and become, happily, servants of the phenomena, in which they see the "will of the universe". This conception preceded the conception of 'God' just as it preceded the advent of Tamket. They see themselves as nothing in the face of the intensity of the event, and it is incumbent upon them to be its faithful servants. This thing is for them a ceremony and a privilege.

They are therefore silenced when the black hole demands a sacrifice, and do not intervene to stop wars, prevent rites of sacrifice, and the like. They see it as a reflection of the power of "the will of the universe" which even in the developed ones among them where it evokes awe. At most, they will try to save some who are important to them, but for each one there is a quarrel, a bargaining and selling. There may also be an inverted situation in which someone they do not want is pushed into the black hole.

Sometimes, when it matters to them, they may intervene to prevent a war from breaking out. There were wars that did not break out and around that time the percentage of aliens-reporting had increased on Earth. But from the moment it breaks out it will be a very long time before they come to participate in the firefighting.

From the phenomena of the cosmos, beyond worshiping them, the aliens, and especially the Yahwehs, also benefited greatly in the production of materials and the release of knowledge, and so they also initiated such phenomena artificially, when they came up with appropriate technology. (And probably did not notice the contradiction between their worship and such phenomena and their ability to produce them) All kingdoms grew out of such material and knowledge productions."

The Cave

Posted originally in Hebrew

Different hallucinations ran through my head, or were projected on the round ceiling above me in different shades of green. I was lying on a kind of floor or bottom of sand, like once somewhere else. Three people came in and out all the time, one of them treated my head that ached every moment I felt it.

Slowly the pain I had in my head passed and I knew I was coming out of a state of deep fainting, and I remembered that I was inside a cave. I recognized the man as Chapa, I also recognized Zvi and The Stolen Stoly coming in and out, but that was only at the beginning of the awakening. Then they looked blurry, or more like figures drawn in space in white lines with no filler between them, and I did not recognize who was who. Then I did not see them. Only Chapa remained clear to me all the time. עדיין לא הצלחתי להבין מה הוא אומר, הכלI still could not understand what he was saying, everything sounded like syllables to me, and I myself tried to speak and did not get a voice out of my throat and it was scary. I was also afraid to remember what was, I only remembered flashes of shots and my head hurt again. Chapa put his hand in front of my forehead, signifying: 'Rest, do not bother yourself, everything is fine'. Then I could understand what he was saying. He said, quite cheerfully, that contact was made with the blue, and it turned out that those who are never wrong, yes, those with the 98.911% correct predictions, well, they have mistaken. and maybe the Blue will finally agree to send us forces. I could not understand to whom he was saying this because there was no one there, and Chapa never did walk around with small devices, flat or not, nor with headphones that he did not need, and yet he spoke. He also said, to those he spoke to "They are still looking for their friends, not us. That's good. Let's hope that with the mess there, a rebellion in the camp will start in the meantime. it's about time Yes, it suits us." Then I remembered everything, from the moment we got off the huge high boot spaceship, and the shots of the camp guards began, until the last moments, when we ran up the cave, This cave, and Zvi shouted that Alva had been harmed. After that someone, maybe Chpa, forcibly kicked me here, into the cave. I also remembered Chpa firing the lightning rifle, more than that I did not remember. "Good morning to the waking-up one, or good afternoon" he turned to me and only then did I notice the sunlight coming in strongly through the cave entrance. "You were fainting for two weeks. I kept watching you all the time. You only started waking up in the last hour" he answered a question I did not ask. 'What happened, where is everyone, who are you talking to'? I haven't worded things yet, but Chpa told me "wait a minute". Then he told me what happened.

After extinguishing the auras, we managed to disappear from sight of the camp guards, but one group of about 20 guards managed to locate our path, probably by footprints we left in the bushes we stepped on. They correctly guessed our direction, and ambushed us near the cave. At one point, maybe because we felt them in the field, maybe because we got tired, our auras extinguishing had stopped and then they saw us. "I had to steam them all with the lightning rifle, I had no choice" Chpa smiled. "I could not take the risk that one of them would stay to tell others where we were, or that the bodies in the field would stay and tell them. The others are still looking for their friends, and they will come here, but until they will get here, we will gain time, and as you may have heard, help from space is maybe coming soon, finally".

"What happened to Alva" were the first words I managed to get out of my mouth.
"She's OK," Chapa replied, "she was scratched a little, but she was lucky, and actually brain, as the only one of you still listening to all my instructions, she made sure to put on the cosmic bulletproof vest, which push the fire back, it also killed at least two cops. Zvi took care of her, while I was watching over you, and now they are here at the entrance, handing you a greeting. "Wave them hello." I was too weak to do that, nor did I see anyone near the entrance.

"Why do I not see and hear them? I hear and see only you."

"Oh, here perhaps we come to the least joyful part of the story, depending on how you see it."

I still did not have the strength for puzzles.

During your fainting, maybe it's from the force of the blow you received when I flew you into the cave, something happened to your brain that affected your body and its position in space and time. You simply were dropped out of our space, you are no longer with us now."

"Say, am I alive at all"?
"Yes, but not in alternative history."
"So where?"
"You're probably back on your main timeline, like the others we said goodbye to on the island. That's why you no longer see Zvi and Alva and Stoli, and they do not see you. We are not on the same dimension anymore."
"And I can not return to you?"
"I do not know a way yet."

"But wait, I see you, and you talk to me." Now I noticed that I hear his voice but his lips do not move at all. "I'm Chapa, still do not forget that I learned a few things in the school of galactic wisdome, and I know how to create communication to times outside my axis, by the way there are things that you also know, for example that there are telepathies that have sound, and now I'm talking to you that way, in a talk from my time to your time. At this moment this cave that you and I are in, is a times-merger device and it creates a time-telepathy space where we communicate. But this is temporary, and will end once one of us comes out of the cave, the cave will split into two different caves, in different dimensions that are at two different times, and no communication will be possible. When we come out of this entrance, which you see in front of you, we will continue in alternative time, at least until we are done with the forces of darkness on Earth, and you, when you come out through that entrance, you will come out in your normal time, perhapse the one you had before March 5, 1977. Excuse me, really, for this is how it came out."

I wondered if I really will go out, like the others we said goodbye to on the island, back to 1977, or to the time corresponding to the present in alternative history, which is supposed to be 1995, or maybe to another time at all. I also wondered if when I go out I will find my self near this cave, or completely somewhere else.

"These are things I can not tell you. You'll have to find out for yourself."
I had more questions to ask, but suddenly there was not sufficient time.
"Always think of us, and we will think of you, maybe we'll ever meet again, in your normal history."
"Wait for us at the end of August" he ended with a sentence that has become our slogan since that day on the island, and suddenly he disappeared.

I was alone, like the things never happened. And maybe they really never happened. And yet, I was still in the cave, it was impossible to explain in any way how I got there, except that these things did happen once.

But it was time to get out of the cave, and I had no idea where to.

'Hallucinated', 'rememberers' and 'receivers'

C worked in 1989 at a central psychiatric hospital in the country, in fact he researched there, in order to ascertain the degree of external validity that inpatients' hallucinations have, and whether their various hallucination worlds can be contacted via the telepathic Internet. He worked there for several months until the staff, who he said was the most psychic thing there and not the patients, decided he was too weird to work there. These months have not been able to bring him to any conclusion because he says that if the patients have an extraordinary communication ability, the medication they receive from the moment they enter the hospital kills it, and perhaps not all patients have it exceptionally well compared to other humans. In some people he recognized such an ability, despite their being suppressed by the drugs and said it was not necessarily due to or related to their health condition. However in his opinion, mental illness was 'invented' for many of the people and this is a practice that the establishment took, he did not say about everyone and did not deny that there is 'mental illness' or nerve disease. The possibility of 'hallucinations communication' he said, should be explored elsewhere and one of his ideas was to do it among children. He did not start implementing it because he did not want to get involved with all kinds of legality systems, when he was afraid of systems anyway, he hoped to invest more in telepathy research between people when his 'Rainbow' project would allow him to fund it financially, which did not happen. When I read to him excerpts from Carlos Castaneda from his early books, which dealt with peyote rituals that might be a kind of inner circle of communication (although as I understand there is no 'hallucination sharing') he said it was true, that he also saw similar rituals among American natives in Ecuador and Peru in the years 1980-82 and he says there is no doubt that these plants are especially connected to the telepathic internet and also that shamans, at least there are some, know something even though it is not a 'permanent knower'. But certainly more than the 'experts' of the classical system know.
C speculated that the first shamans were Yahwehs who remained on Earth after the last human insemination project (according to his opinion this insemination had several rounds).
C told me during his time working at the hospital that for his opinion, I am the last person he knows, who may come to be hospitalized in such places. He was not the first and only one to tell me that, but from his mouth then it was the best reinforcement I could hear.
C, who introduced himself to the staff as a graduate psychology student, characterized a certain type of inpatients, that what challenged them was a kind of memory, or knowledge that was in them but they did not know how to 'target' it and to know where, when and what exactly they knew or remembered. They were constantly trying to 'catch' something and it ran away from them. The chief psychiatrist and the nurses thought that this was due to the "madness" of those hospitalized, C thought the opposite, that the madness was caused to them by the fact that they had this knowledge / remembrance and they could not grasp it. C asked these people to try to draw him something from what they remembered, as much as they could, and concluded that these people have a kind of spacedarkness-penetrating ability that other people do not have, because of the general 'visual impairment' of the human race on Earth, and what they remembered or knew was compatible C's knowledge of this invisible behind the spacedarkness, such as the existence of 'lifings' and other entities in the 'space of Earth' and even the landing of spacecraft and the presence of tools and facilities of the Federation and external forces in general on Earth. After a few months the staff began to restrict the free contact that C especially had with these people, or to a staff him to employees which did not exactly ‘flow’ with him. In the following years, C also sought contact with such people, but said that outside the 'therapeutic' world it is difficult to locate them and make contact with them.
C distinguished between 'rememberers' as he called these people and 'receivers', most of whom he says get along without going to psychiatry, and some of them play roles in 'pulling the strings' and MIB of all kinds, he identified several politicians as such. The majority group, however, is the 'hallucinators' we talked about earlier, and C failed to reach an unequivocal conclusion about them regarding the 'external validity' of their evidence, althought he had some theory about it. C also hypothesized that the MIB in the reality version and other bodies of 'Real Research' entered psychiatric hospitals and made experiments with inpatients' minds, and even used inpatients, especially of the 'rememberers' and 'receivers' types, to break the 'fog' of mental consciousness outside the worlds 'constantly-known' to the human minds on Earth.

(giant aliens) Two levels

External are pulling at the strings of politics and economics and everything that drives the world, stated C in meetings he has had with people mostly in the last three years, and this influence of theirs has been divided in general and most grossly into two levels.

At the low, 'local' level, the influence of outsiders is similar to the influence of corporations and capital and capital-government forces, and there are those who do not differentiate or it is not principled for them. "What do I care if the center of gravity of these forces is in California or Mars?" Asked one of those present at the meetings. "The main thing is that I, as a small person, can not influence anything." C said he was right (except that the external centers of influence are further away from Mars) and answered him what he answered. I will leave it to you to answer your answer. What is important for us to know, according to C, is that what outsiders want from us is something that comes down to output, output that takes into account the total human mental activity on its results, and the manpower needed. Everything we create, build, program, philosophize, every experience that human society experiences, everything that can be accumulated in Google and the national libraries, is measured in some energetic sum characterized by certain features that are the seal of the 'Adamite beings on Earth'. We could say that we are a kind of production laboratory or a breeding farm, and by pulling on their wires, the outsiders are constantly interfering with what C called "the engineering of the product." Usually, he said, they have no personal interest in any of us, they have mostly an interest in the people who drive the processes they are striving for. Even these people, who receive their protection, do not interest them in the personal sense, but as long as they are fit for the job. "Productivity is important," C said, and from this everyone will draw their own conclusions about the political processes that are happening all the time.

The higher level is the level of the 'instances', or cosmic gravitational forces, in the sense that they also have a connection to what is happening on earth, and the same is true of all the planets on which 'life atoms' exist, which are the basis for life. At this level, C told us, the highest instance is that of the black holes. Eventually, every oscillation in the galaxy and every sub-oscillation, is affected by the center of the galaxy, where they are located. In the high school of galactic reason, C said, there is debate as to whether to see in these black holes 'power' or 'field', or to see in them what we would call 'giant aliens'. One reason for this is that these instances also have an interest in knowledge – all the cumulative mental output in the universe in worlds from living beings like us, from living beings in general. Yes, so does the knowledge of cats. The scientists associated with the High School of Galactic Reason have come to the conclusion that this knowledge, which is expressed in radiation with unique colors, also reaches the region of black holes and seems to have even a special absorption system there for it.

For a long time C knew only the pumping of knowledge of these instances, about which he studied in his first year in the high school of galactic reason. He did not then assume that Earth was registered and cataloged in 'lower' databases, even when he had already learned that there were such databases, and had already learned that the federation was also interested in the mental productivity and work energy of various 'planet dwellers', especially from the federation's unprotected classes, and operates on these planets its strings-pullers. The Earth, he thought, was not on the Federation's lists, because of the remote location of its system relative to the center of the Federation. In his view, Earth enjoys 'unknown' relative freedom compared to the lowest classes in the Federation, which it is below. Especially in his last decade here, C realized that the Earth is cataloged by the 'Yahwehs' who precede the Federation, and at least in recent years, it is fully cataloged by the Federation as well (and it, like other forces, has "libraeries", databases and super-Googles with telepathic cloud servers ). Like other planets, Earth is an experimental farm and laboratory, whose output eventually reaches black holes, as percentages and commissions are been taking along the way, in that order, by: states, national corporations, federation corporations, federation, non-federation corporations, and black holes.

Federations and elements of federations, for example cosmic orders like the "Yahwehs" see themselves as a kind of protectors of knowledge from the black holes, in a collective, impersonal sense. Countries also have such a pretense. There are 'clubs' in the universe that have managed to provide their members with a kind of eternal life and even abilities of almost a cosmic instance.

שתי רמות (חייזרי העל)

חיצוניים מושכים בחוטים של הפוליטיקה והכלכלה וכל מה שמניע את העולם, קבע חפא במפגשים שניהל עם אנשים בעיקר בשלושת השנים האחרונות, ואת ההשפעה הזאת שלהם חילק באופן כללי וגס ביותר לשתי רמות.

ברמה הנמוכה, 'המקומית', ההשפעה של החיצונים דומה להשפעה של תאגידים וכוחות הון והון-שלטון, ויש כאלה שלא מבדילים או שזה לא עקרוני בשבילם. "מה אכפת לי אם מרכז הכובד של הכוחות האלה הוא בקליפורניה או במאדים" שאל אחד הנוכחים במפגשים. "העיקר זה שאני, כאדם קטן, לא יכול להשפיע בכלום". חפא אמר שהוא צודק (חוץ מזה שמרכזי ההשפעה החיצוניים נמצאים יותר רחוק ממאדים) וענה לו על כך מה שענה. אני אשאיר לכם לענות את התשובה שלכם. מה שחשוב לנו לדעת, לפי חפא, הוא שמה שהחיצונים מעוניינים בו מאיתנו הוא משהו שמסתכם בתפוקה, תפוקה הלוקחת בחשבון את סך הפעילות המנטלית האדמית על תוצאותיה, ואנרגיית כח האדם הדרושה. כל מה שאנחנו יוצרים, בונים, מתכנתים, מתפלספים, כל נסיון שהחברה האנושית מתנסה בו, כל מה שנצבר בגוגל ובספריות הלאומיות, נמדד באיזשהו סך אנרגטי המתאפיין בתכונות מסויימות שהם החותם של 'האדמי על כדור הארץ'. אפשר להגיד שאנחנו סוג של מעבדת ייצור או חוות גידול, ובאמצעות המושכים בחוטים שלהם, מתערבים החיצוניים ללא הרף במה שחפא קרא לו "הינדוס התוצר". בדרך כלל, הוא אמר, אין להם עניין פרסונלי בכל אחד מאיתנו, יש להם בעיקר אינטרס באנשים המניעים תהליכים שהם חותרים אליהם. גם האנשים האלה, המקבלים את הגנתם, לא מעניינים אותם במובן האישי, אלא כל עוד הם כשירים לתפקיד. "התפוקה היא החשובה" אמר חפא, ומכך יסיק כל אחד את מסקנתו לגבי התהליכים הפוליטיים הקורים כל הזמן.

הרמה הגבוהה יותר היא רמת 'האינסטנציות', או כוחות הכבידה הקוסמיים, במובן זה שגם להם יש קשר על מה שקורה עלי אדמות, והדבר נכון לגבי כל כוכבי הלכת שמתקיימים עליהם 'אטומי חיים', שהם הבסיס לכל חיים. ברמה זו, אמר לנו חפא, האינסטנציה הגבוהה ביותר היא זאת של החורים השחורים. בסופו של דבר, כל תנודה בגלקסיה וכל תת תנודה, מושפעת ממרכז הגלקסיה, שם הם נמצאים. בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, אמר חפא, קיים ויכוח אם לראות בחורים השחורים האלה 'כוח' או 'שדה', או לראות בהם מה שאנחנו היינו קוראים לו 'חייזרי ענק'. אחת הסיבות לכך היא שגם לאינסטנציות אלה יש עניין בידע – כל התפוקה המנטאלית המצטברת ביקום בעולמות מאוכלסי חיים הדומים לנו, מאוכלסי חיים בכלל. כן, גם הידע של חתולים. המדענים הקשורים בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית הגיעו למסקנה שגם ידע זה, שמתבטא בקרינות בעלות צבעים ייחודיים, מגיע אל אזור החורים השחורים ונראה שיש לו שם אפילו מערכת קליטה מיוחדת.

במשך זמן רב הכיר חפא רק את שאיבת הידע של האינסטנציות האלה, עליו למד בשנה הראשונה שלו בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית. הוא לא שיער אז שכדור הארץ רשום ומקוטלג במאגרים 'יותר נמוכים', גם כשכבר למד שיש מאגרים כאלה, וכבר למד שהפדרציה מעוניינת גם היא בתפוקה המנטאלית ואנרגיית העבודה של 'שוכני פלנטות' שונים, בעיקר מהמעמדות הלא מוגנים של הפדרציה, ומפעילה בפלנטות האלה את המושכים בחוטים שלה. כדור הארץ, כך חשב, לא נמצא ברשימות של הפדרציה, בגלל מקומה המרוחק של המערכת שלו ביחס למרכז הפדרציה. לדעתו נהנה כדור הארץ, בהיותו 'לא ידוע' מחופש יחסי, בהשוואה למעמדות הנמוכים ביותר בפדרציה, שהוא נמצא מתחתיהם. בעיקר בעשור האחרון שלו כאן, הבין חפא שכדור הארץ מקוטלג אצל 'היהוואים' שהם קודמים לפדרציה, ולפחות בשנים האחרונות, הוא מקוטלג בצורה מלאה גם על ידי הפדרציה (וגם לה, כמו לכוחות אחרים, יש ספריות, מאגרי מידע וגוגל-על עם שרתי ענן טלפתיים). כמו כוכבי לכת אחרים, גם כדור הארץ הוא חוות-נסיונות ומעבדה, שמהתפוקה שלה המגיעה בסופו של דבר אל החורים השחורים, לוקחים אחוזים ועמלות בדרך, בסדר זה: המדינות, התאגידים הארציים, תאגידי הפדרציה, הפדרציה, תאגידים שמחוץ לפדרציה, והחורים השחורים.

פדרציות ומרכיבי פדרציות, למשל מסדרים קוסמיים כמו "היהוואים" רואים את עצמם כסוג של מגינים של הידע מפני החורים השחורים, במובן קולקטיבי, לא פרסונלי. גם למדינות יש יומרה כזאת. ישנם ביקום 'מועדונים' שהצליחו לספק לחבריהם סוג של חיי נצח ואף יכולות של כמעט אינסטנציה קוסמית.

MIB (הסרט של חפא)

במשך השנים תהיתי אם קיים קשר בין הקג"ב הציוני, כך אני קורא לכל מיני גופים ואנשים שהיו מעורבים בחיי, לרוב מאחורי הקלעים, לבין אלה שמפניהם התחבא חפא כל השנים, מאז שנעצר ב1978, בגללם החליף דירות בכל פעם ואם גר לפעמים שנתיים במקום אחד, זה היה הרבה מאוד. כמו למשל בשנתיים האחרונות שהיה פה והתגורר באותה דירה בירושלים.

"אלה MIB. זה סרט אחר" אמר צבי, היינו יושבים בבית קפה ברחוב יפו, ליד הכניסה לשוק, חיכינו לחפא, קצת לפני פסח 2008. זאת הייתה הפעם האחרונה שצבי ביקר בארץ כשחפא עוד היה, הוא בא רק לטפל בדברים הקשורים בירושה של אמו, שנפטרה שנה קודם. דיברנו בדיוק על 'הארגונים' שלי ו'הארגונים' של חפא ועל השאלה שהטרידה אותנו תמיד, מה הקשר ביניהם. הוא הגיע בעודנו מדברים ושאל "מה סרט אחר?" "הסרט שלך, לעומת הסרט שלו" אמר צבי. "אבל חלק מהשחקנים, הבמאים והמפיקים זה אותם אנשים, בשני הסרטים" אמר חפא. למרות שכשביקרתי בביתו הוא אמר לי שלפחות כשאני אצלו, אני מוגן מהעוקבים של הדיכטרור, כך כינינו אז את השב"כ על שם ראש השירות לשעבר שהיה אז שר מטעם 'קדימה', בימים שבהם הקמפיין נגד המושמטים, בניהולו של מטריד נשים אחד, היה בעיצומו. "כשהעוקבים שלי בשטח, הדיכטרור זז הצידה".

כמו שאנחנו הבנו את זה, הMIB בגירסת המציאות הוא מעין רשות עולמית, הייתה לנו מחלוקת אם זה מצב שקיים מאז שנות ה70 או מאז שנות ה50 ולפני כן. היא אינה כפופה לראשי מדינות וגם לא לרשויות המודיעין, לפחות הידועות. לא תמיד היה ברור לנו למי היא כן כפופה. עם זאת עובדים בה בני אדם, הם נמצאים תחת קודים מחמירים של סודיות עד כדי כך ש"הם בעצמם לא יודעים מה העבודה שלהם". הערובות לשמירת הסודיות הן כאלה, שבני אדם בסיימם את העבודה, לא יזכרו אפילו כל מה שהם עשו או יחשבו שהם חלמו הכל. ובכל זאת, בני אדם חייבים לפרש גם את מה שהם לא עושים, או זוכרים בקושי שהם עשו, ולסגור את הפערים עם המציאות 'הרגילה' שבה הם נמצאים, וכך, בכל מקום שהרשות המתעסקת עם חוצניים קיימת, נוצרות ורסיות מקומיות, נרטיבים מקומיים, ויש גם ורסיה ישראלית, הקושרת את 'הנרטיבים' שלה לנרטיבים מוכרים במדינה. וגם שם יש מעמדות, יש 'אליטות' ויש 'צוארון כחול', ולא תמיד יש תקשורת ביניהם. ובהתאם למעמד, לפעמים, גם סוגי החוצנים איתם הגופים מתעסקים.

עוד לפני שחפא נעצר, היו לו ידיעות על קיומו של גוף כזה, ברמה עולמית ומקומית, האוסף מידע על חיצוניים שהגיעו לכדור הארץ מאז שנות ה50 (לפי הנחתו של חפא אז, מספרם באותן שנים היה מועט, מועט בהרבה ממה שאנשים דמיינו, והוא גדל לאחר חטיפתו). לאחר המעצר שלו, היה בטוח שפניהם של 'מוחות כדור הארץ' למלחמה עם החיצוניים או לפחות מניעת הימצאותם בכדור הארץ ובסביבתו. אגב, הוא לא היה בטוח שאלה שעצרו אותו הם חלק מהרשויות האלה, הוא אפילו חשב שיתכן שזה גוף דמה. בשליחתם אליו רצה מישהו אחר לאותת לו משהו, והם עצמם באמת לא ידעו על כך דבר. "הדמה, בדברים האלה, נפוץ פי שלוש או ארבע מהאמת" אמר חפא. בהמשך, הוא הגדיל את המספר.

בשנות ה80 כשחפא חזר, הוא טען דבר חדש. הוא טען שהראשים, או 'האליטות' של הרשות העולמית הזאת, חתמו בשנת 1985 על הסכם עם החיצוניים, כלומר עם הפדרציה בה ניסו חבריו לתפוס את השלטון וכשלו. הוא לא ידע לומר לנו עד כמה ראשי המדינות יודעים על כך, אם כי הניח שנמצאים במימשל בארה"ב, בריה"מ וגם בישראל כאלה שידעו, והייתה לכך השפעה על הפוליטיקה של המדינות באותן שנים. 'הצוארון הכחול' המשיך לא לדעת כלום. או כמעט כלום. חשבנו אז שחפא מתכוון שרק ל'אליטה', וגם כן, רק לבודדים שבתוך הבודדים, היה קשר של דיבור ישיר עם חיצוניים. במשך השנים הבנו, שגם לאחרים, כולל ב'צוארון הכחול', יש ערוצי קשר משלהם עם חיצוניים, אולי לא באותה דרגה כמו שיש ל'בכירים'. רמות הקשר, גם של אלה וגם של אלה, השתנו בהתאם לתמורות שחלו בקוסמוס ובפוליטיקה הקוסמית, והבנו שהיו בקוסמוס מלחמות נוספות אחרי המלחמה שחפא וחבריו השתתפו בה.

בכל השנים האלה ועם כל השינויים, נשמר האינטרס המשותף לרשויות האדמיות ולחיצוניים – הסתרת המידע "בעל הבשר" מן הקיום היומיומי של רוב בני האדם, אפילו אלה העובדים בMIB האמיתי. הערובות לכך היו שימוש בערוצי מידע שמחוץ לתחום ה'יודע קבוע' של האדם, דאגה להדרתם של אנשים שנחשדו כ'יודעים יותר מדי', לא על ידי רציחתם חס וחלילה, אלא על ידי סימונם כבלתי שפויים ובלתי קבילים (לכך אולי מתקשרת ההשמטה שלי מהצבא, שאף פעם לא נודעה סיבתה האמיתית), והצפה אינסופית של פייק, החל בסיפורים שסיפרו לעובדי הMIB על מהותה של עבודתם, שבוורסיות מקומיות שונות תובלו בדת, אידיאולוגיה פוליטית ובטחון מול 'אויבים' בלתי נראים או נראים ואינם האויבים באמת, וכלה בבולשיט האינסופי לגבי חייזרים, המופץ גם ברשתות, בשם אנשים שכביכול 'יודעים את האמת'. רוב מה שמסופר ומופיע ברשת הוא לדעתי בולשיט, וקשה, בערמות הזבל הגדולות, לחפש את מעט הזהב האמיתי. והבולשיט הרב גורם לאנשים להתייחס לכל הנושא הזה כאל בולשיט, לסלוד ממנו ולא לרצות לשמוע ממנו. אבל חפא אינו מבלשט.

ומעל לכל הערובות, נמצאת הערובה של החיצוניים.

בשנות ה2000, שבהן התחלתי לכתוב את הבלוג הזה, הגיע חפא למסקנה שהקשרים בין רשויות, בכירים ו'מדורגים' בעולם האדמי לבין החיצוניים היו קיימים כל הזמן, עוד לפני תקופת הפדרציה האחרונה, והסכמים בשנות ה80, אם נחתמו, לכל היותר שדרגו מצב קיים.

ויתכן, אחרי ככלות הקול והתמונה, שגם הMIB לסוגיו, גם הוא לא יותר מאשר דמה, משהו שכל רגע של התעסקות איתו היה רגע יותר מדי. אין באמת מי שמנטר חיצוניים, למטרות שלום או מלחמה, לפחות כל עוד החיצוניים הם אלה שמעצבים לנו את התמונה, שלרובנו היא התמונה היחידה שאנחנו רואים.

%d בלוגרים אהבו את זה: